محصول به سبد خرید اضافه شد
0
۰ از ۵
(از ۰ نظر)

به عنوان وکیل چه بپوشیم؟

موجود

به عنوان یک وکیل چه بپوشم نویسنده: محمدعلی فروغی

تعداد
قیمت:
تومان۵۵,۰۰۰
  • ارسال سریع سفارش
  • پرداخت آنلاین امن
  • برگشت کالا تا ۷ روز
  • سفارش آسان
  • ضمانت اصالت کالا

وﮐﺎﻟـــﺖ ﯾﮑـــﯽ از ﻣﻬﻢﺗـــﺮﯾﻦ ﺷـــﻐﻞﻫﺎ در ﺗﻤـــﺎم ﮐﺸـــﻮرﻫﺎی دﻧﯿـــﺎ ﺑـــﻮده ﺑﻪﻧﺤﻮیﮐــﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨــﺪ ﺑــﺎ ﺑﺰرگﺗــﺮﯾﻦ ﻣﻘﺎﻣــﺎت ﯾــﮏ ﮐﺸــﻮر در ﺗﻤــﺎس ﻗــﺮار ﮔﯿﺮﻧــﺪ. ﺑــﻪ ﻫﻤــﯿﻦ دﻟﯿــﻞ ﺑﻬﺘــﺮ اﺳــﺖ ﺗــﺎ در ﭘﻮﺷــﺶ ﺧــﻮد ﻣﺤﺎﻓﻈﻪﮐﺎراﻧــﻪﺗﺮ ﺗﺼــﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧــﺪ. ﻫﻮﯾــﺖ و ﺟﺎﯾﮕــﺎه رﺳــﻤﯽ ﯾــﮏ وﮐﯿــﻞ در ﺳــﻄﺢ ﺑــﺎﻻﯾﯽ ﺑــﻮده ﺑﻪﮔﻮﻧـــﻪای ﮐـــﻪ ﭘﻮﺷـــﺶ او اﯾـــﻦ ﺟﺎﯾﮕـــﺎه و ﻣﻨﺰﻟـــﺖ وی را ﺗﺤـــﺖ ﺗـــﺄﺛﯿﺮ ﻗـــﺮار ﻣﯽدﻫــﺪ. ﺧــﺎﻧﻢ ﯾــﺎ آﻗــﺎ ﻓﺮﻗــﯽ ﻧــﺪارد، ﻫــﺮ وﮐﯿــﻞ ﺑﺎﯾــﺪ در ﻗﺮارﻫــﺎی رﺳــﻤﯽ ﺧــﻮد از ﭘﻮﺷــﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌــﺎرف و رﺳــﻤﯽ اﺳــﺘﻔﺎده ﮐــﺮده ﺗــﺎ ﻫــﻢ ﺟﺎﯾﮕــﺎﻫﺶ را ﺣﻔــﻆ ﮐــﺮده ﺑﺎﺷــﺪ و ﻫــﻢ از او ﺣﺴــﺎب ﺑﺒﺮﻧــﺪ. اﯾﻦﮔﻮﻧــﻪ ﺑــﺎ ﯾــﮏ ﺗﯿــﺮ دو ﻧﺸــﺎن زده؛ ﺑــﻪ اﯾــﻦ ﺧــﺎﻃﺮ ﮐــﻪ ﻫﻮﯾــﺖ وی ﻣﺎﻧﻨــﺪ ﻫــﺮ ﺷــﻐﻞ دﯾﮕــﺮی در ﮔــﺮو ﻟﺒــﺎس ﻓﺮﻣﯿﺴــﺖ ﮐــﻪ ﺑــﻪ ﺗــﻦ دارد. ﯾــﮏ وﮐﯿــﻞ ﺧﻮشﭘــﻮش ﮐﺴــﯽ اﺳــﺖ ﮐــﻪ در ﻋــﯿﻦ ﺣﻔـــﻆ ﻇـــﺎﻫﺮ رﺳـــﻤﯽ ﺧـــﻮد زﯾﺒـــﺎﯾﯽ ﺧـــﻮد را ﻧﯿـــﺰ ﺣﻔـــﻆ ﮐـــﺮده و در ﻧﮕـــﺎه ﻣﻮﮐﻼن و ﻗﻀﺎت و ﺳﺎﯾﺮ وﮐﻼ ﻓﺮدی ﺣﺮﻓﻪای و ﺧﻮشﭘﻮش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ آﯾﺪ.
در اﯾــﻦ ﮐﺘــﺎب ﺳــﻌﯽ ﺷــﺪه اﺳــﺖ ﺗﻤــﺎم ﻣﻠﺰوﻣــﺎت ﭘﻮﺷــﺶ ﯾــﮏ وﮐﯿــﻞ را ﺑﻪﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺑﯿـﺎن ﺷـﻮد ﺗـﺎ ﺑـﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ آن وﮐـﻼ ﺑـﺮای اﻧﺘﺨـﺎب ﭘﻮﺷـﺶ رﺳـﻤﯽ ﺧﻮد دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺸﻮﻧﺪ.

مشخصات کالا
وزن 371 g

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “به عنوان وکیل چه بپوشیم؟”

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

کالاهای مرتبط

رفتن به بالای صفحه

۰۹۱۳۳۵۷۸۲۵۷
با ما در تماس باشید

فروشگاه اینترنتی انتشارت تیک، مرکز خرید انواع کتاب کمک درسی، عمومی، کتب خارجی و دانشگاهی منتشر شده در انتشارات تیک و دیگر ناشران همکار است، همچنین امکان سفارش خرید کتاب از سایت آمازون و دیگر سایت‌های کتاب خارجی در این سایت فراهم است

تمامی حقوق این سایت متعلق به انتشارات تیک است.
Copyright © 2020 tickpub